Tổ dinh dưỡng
Giới thiệu (00:00 - 25/03/2014) 1662
TỔ DINH DƯỠNG
Email: bvtp.todinhduong@gmail.com
 
Phó khoa:                          ĐD Lê Thị Ngọc Hương
Điện thoại:                         0907074881
 
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT:
    Đảm bảo các buổi ăn cho người bệnh nội trú.
 
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
    Tổ chức thực hiện hệ thống mạng nhất là phần mềm quản lí bệnh viện chạy ổn định,đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh một cách nhanh nhất và tiện lợi nhất.