Khoa dược
Giới thiệu (00:00 - 25/03/2014) 1828
KHOA DƯỢC
Điện thoại: (062)3851939
Email: bvtp.khoaduoc@gmail.com
 
Trưởng Khoa:            DSĐH Hồ Công
Điện thoại:                 0907074881
 
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT:
     Khoa có trách nhiệm xuất, nhập và cung ứng thuốc, vật tư y tế, … cho toàn bệnh viện..
 
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
     Đảm bảo việc cung ứng thuốc, vật tư y tế,… cho các khoa lâm sàng và cận lâm sàng hoạt động chuyên môn.