Khoa nội nhi nhiễm
Giới thiệu (00:00 - 25/03/2014) 2088
KHOA NỘI NHI NHIỄM
Điện thoại: (062)3951300
Email: bvtp.khoanoinhi@gmail.com
 
Trưởng Khoa:              Bs CKI Thung Hà Huy Bảo
Điện thoại:                   0918150366
 
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT:
        Khoa Nội Nhi Nhiễm là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh.
 
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
1. Về điều trị:
   Điều trị nội khoa: Tiếp nhận và điều trị các bệnh nội – nhi – nhiễm.
2. Về thủ thuật:
    Thực hiện các thủ thuật điều trị bệnh nhân.