Khoa khám bệnh
Giới thiệu (00:00 - 25/03/2014) 2366
KHOA KHÁM BỆNH
   Email: bvtp.khoakham@gmail.com
 
Trưởng Khoa:                      Bs. Võ Văn Thắng
Điện thoại:                           0919003824
 
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT:
           Khoa Khám bệnh là khoa lâm sàng có trách nhiệm tiếp nhận người bệnh, khám chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú.
 
II. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
1. Công tác tiếp đón và khám bệnh:
       Thực hiện việc tiếp đón và khám, phát hiện bệnh cho tất cả các chuyên khoa (Tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu, phụ khoa,…)
2. Thủ thuật – Phẫu thuật:
    Thực hiện các thủ thuật - phẫu thuật theo các chuyên khoa lẻ (Tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu…)